THUẬT NGỮ CHÍNH TRỊ 2

Posted on
 • Thứ Hai, 2 tháng 4, 2018
 • by
 • Minh Anh
 • in
 • Nhãn: • 1. Quality of Democracy: chất lượng của dân chủ
  2. Nation-state: nhà nước dân tộc
  3. Political leader: nhà lãnh đạo chính trị
  4. Popular sovereignty: chủ quyền nhân dân
  5. Majority rule: nguyên tắc đa số
  6. Minority rights: quyền của thiểu số
  7. Accountability: trách nhiệm giải trình
  8. Vertical accountability: trách nhiệm giải trình theo phương đứng (tức là giữa chính phủ với nhân dân)
  9. Horizontal accountability: trách nhiệm giải trình theo phương ngang (giữa các nhánh của chính quyền như hành pháp, lập pháp, tư pháp)
  10. Electoral Accountability: trách nhiệm giải trình (thông qua) bầu cử
  11. Liberal government: chính phủ tự do
  12. Republican government: chính phủ cộng hòa
  13. Torture: tra tấn
  14. Protects rights of citizens, maintains order, and limits power of government: bảo vệ các quyền của công dân, duy trì trật tự, và giới hạn quyền lực của chính phủ (quyền)
  15. All citizens are equal under the law: mọi công dân bình đẳng trước pháp luật
  16. No arbitrary arrest, exile, or imprisonment: không bắt giữ, trục xuất, hay bỏ tù một cách tùy tiện
  17. Legal and constitutional limits: các giới hạn pháp lý và hiến pháp
  18. Presumption of innocence: giả định về sự vô tội
  19. Court: tòa án
  20. Inhumane treatment: đối xử phi nhân tính
  21. Executive power: quyền hành pháp
  22. Independent institutions to monitor and control corruption & abuse of power: các thiết chế độ lập giám sát và kiểm soát tham nhũng và lạm dụng quyền lực
  23. Counter-corruption commission: ủy ban chống tham nhũng
  24. Parliamentary investigative committees: các ủy ban điều tra của quốc hội
  25. Supreme audit agency: cơ quan kiểm toán tối cao (quốc gia)
  26. Civilian control of the military & police: kiểm soát của dân sự đối với quân đội và cảnh sát
  27. Commander in chief: tổng tư lệnh
  28. Armed forces, intelligence and other state security agencies: các lượng lượng vũ trang, tình báo và các cơ quan an ninh quốc gia khác
  29. Defense ministry: bộ quốc phòng
  30. Civilian supervision: giám sát dân sự
  31. Civic Pluralism: đa nguyên dân sự
  32. Interest groups: các nhóm lợi ích
  33. Think tanks: các tổ chức nghiên cứu, tư vấn
  34. Political reform: cải cách chính trị
  35. Party system: hệ thống đảng
  36. Economic inequality: bất bình đẳng kinh tế
  37. Ethnic minority: thiểu số sắc tộc
  38. Civic Culture: văn hóa dân sự
  39. Tolerant of opposing views and groups: khoan dung với các quan điểm và các nhóm đối lập
  40. Law-abiding, respectful of the constitution: tuân theo luật và tôn trọng hiến pháp
  41. Willing to compromise: sẵn sáng thỏa hiệp
  42. Unwilling to coalition with undemocratic, anti-system actors: không sẵn sàng liên minh với các tác nhân phi dân chủ, và phản hệ thống
  43. Believe in the legitimacy of democracy: tin vào tính chính danh của dân chủ
  44. Know their rights and obligations as citizens: biết về các quyền và bổn phận công dân của mình
  45. Respect the outcome of elections: tôn trọng kết quả bầu cử
  46. Intolerance and violations of constitutional norms: bất khoan dung và vi phạm các chuẩn mực hiến pháp
  47. Monopoly of force: độc quyền về vũ lực
  48. Administrative capacity: năng lực quản trị
  49. Personal dictatorships: độc tài cá nhân
  50. Absolute monarchies: quân chủ chuyên chế
  51. Democratic Recession: suy thoái dân chủ
  52. Breakdowns of democracy: sụp đổ của dân chủ
  53. Democratic Consolidation: củng cố dân chủ
  54. Democratic erosion: sự xói mòn của dân chủ
  55. Institutionalization: thể chế hóa
  56. Beliefs, attitudes, values, ideals, sentiments, and evaluations: niềm tin, thái độ, giá trị, lý tưởng, tình cảm, và đánh giá
  57. Political behavior: hành vi chính trị
  58. National character: đặc tính dân tộc
  59. Active citizenship: công dân tích cực
  60. Informed citizenship: công dân hiểu biết
  61. Moderation: ôn hòa
  62. Pragmatism and flexibility: thực dụng và linh hoạt
  63. Skepticism: hoài nghi
  64. Political polarization: phân hóa chính trị
  65. Economic Development: phát triển kinh tế
  66. Human development: phát triển con người
  67. Human Development Index: chỉ số phát triển con người
  68. Stable democracies: các nền dân chủ ổn định
  69. Unstable democracies: các nền dân chủ không ổn định
  70. Action Resources: các nguồn lực (cho) hành động
  71. Self-expression Values: các giá trị tự biểu đạt
  72. Human empowerment: trao quyền cho con người
  73. Autonomy: tự trị
  74. Post-materialism: hậu (sau) chủ nghĩa vật chất
  75. Bourgeoisie: giới tư sản

   
  Xem trang web chính thức tại Tinhthankhaiminh.org