Giới thiệu một số sách về Dân chủ!

Posted on
 • Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016
 • by
 • Minh Anh
 • in
 • Nhãn:
 • Một số sách tiếng Việt về dân chủ
  1.      Chế độ dân chủ nhà nước và xã hội

  2.      Nền dân trị Mỹ


  3.      Chính thể đại diện

  4.      Tự do kinh tế và chính thể đại diện

  5.      Các mô hình quản lý nhà nước hiện đại

  6. Bàn về dân chủ

  7. Tinh thần của dân chủ (sắp có bản tiếng Việt)

  8. Đợt sóng dân chủ hóa thứ ba

  9. Dân chủ và thể chế dân chủ


  10. Dân chủ và dân chủ hóa
  11. Tương lai của tự do

  Một số sách tiếng Anh về dân chủ
  1.      Capitalism, Socialism and Democracy

  2.      Participation and Democratic Theory

  3.      A Preface to Democratic Theory

  4.      Democracy and its Critics

  5.      The Life and Times of Liberal Democracy

  6.      Democratic Authority

  7.      Capitalism and Freedom

  8.      The Constitution of Equality: Democratic Authority and Its Limits

  9.      Patterns of democracy

  10. Democracy

  11. Democracy's Values
        
   
  Xem trang web chính thức tại Tinhthankhaiminh.org