Sách chính trị

Posted on
 • Thứ Tư, 1 tháng 7, 2015
 • by
 • Minh Anh
 • in
 • Nhãn:
 • 3. Trung Quốc: Bàn về thuyết ba đại diện 
  12. Giáo trình lý luận và pháp luật về quyền con người
  http://www.nhanquyen.vn/images/File/60giao%20trinh%20nhan%20quyen%202011.pdf
  14. Tuyển tập hiến pháp một số nước trên thế giới
  http://hr.law.vnu.edu.vn/sites/default/files/resources/tuyen_tap_hien_phap_05062012.pdf
  16. 48 nguyên tắc chủ chốt của quyền lực

  …………………………………….
   
  Xem trang web chính thức tại Tinhthankhaiminh.org