FREEDOM HOUSE: ĐO ĐẠC DÂN CHỦ VÀ ĐỘC TÀI


GIỚI THIỆU
Trong bài trước, Phân loại Chế độ Chính trị, chúng ta đã tìm hiểu cách phân chia (lý thuyết) các dạng chế độ chính trị trên thế giới. Trong bài này, chúng ta cùng tìm hiểu cách đo đạc mức độ dân chủ tự do trên thực tế tại các quốc gia, qua đó xếp hạng chế độ chính trị của các quốc gia này.
Read More...

PHÂN LOẠI CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊGIỚI THIỆU
Trong bài trước Khái niệm Dân chủ, chúng ta đã phân chia các nước dân chủ thành hai dạng là dân chủ bầu cử, và dân chủ tự do.
Read More...

KHÁI NIỆM DÂN CHỦ

Minh Anh

GIỚI THIỆU
Trong thế giới đương đại, với trên 200 quốc gia, tồn tại đa dạng các kiểu chế độ chính trị khác nhau. Làm thế nào chúng ta biết được một quốc gia là dân chủ hay không? Chẳng hạn Cambodia, Philippines là dân chủ hay độc tài?
Read More...
 
Xem trang web chính thức tại Tinhthankhaiminh.org