Giới thiệu một số sách về Dân chủ!

Posted on
 • Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016
 • by
 • Minh Anh
 • in
 • Nhãn:
 • Một số sách tiếng Việt về dân chủ
  1.      Chế độ dân chủ nhà nước và xã hội (nhập môn về dân chủ)

  2.      Nền dân trị Mỹ (giải thích sự vận hành của nền dân chủ Mỹ)


  3.      Chính thể đại diện 

  4.      Tự do kinh tế và chính thể đại diện

  5.      Các mô hình quản lý nhà nước hiện đại (hệ thống hóa các mô hình dân chủ trong lịch sử nhân loại)

  6. Bàn về dân chủ (giáo khoa về dân chủ, tài liệu tham khảo chương trình đại học)

  7. Tinh thần của dân chủ (giáo trình dân chủ của nhiều trường đại học Âu Mỹ)

  8. Đợt sóng dân chủ hóa thứ ba (kinh điển về lịch sử dân chủ hóa, đặc biệt là làn sóng dân chủ hóa thứ ba)

  9. Dân chủ và thể chế dân chủ

  10. Dân chủ và dân chủ hóa

  11. Tương lai của tự do

  Một số sách tiếng Anh về dân chủ
  1.      Capitalism, Socialism and Democracy

  2.      Participation and Democratic Theory

  3.      A Preface to Democratic Theory

  4.      Democracy and its Critics

  5.      The Life and Times of Liberal Democracy

  6.      Democratic Authority

  7.      Capitalism and Freedom

  8.      The Constitution of Equality: Democratic Authority and Its Limits

  9.      Patterns of democracy

  10. Democracy

  11. Democracy's Values
        
   
  Xem trang web chính thức tại Tinhthankhaiminh.org